Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Hästhållning

Hästarna är inte bara våra ”redskap”, de är i allra högsta grad medarbetare och kollegor och personalen arbetar målmedvetet och strukturerat med hästhållningen och frågor kring denna. Nedan beskrivs kortfattat vad det innebär.

Hästplan

Vi arbetar efter en hästplan som uppdateras kontinuerligt. Syftet med planen är bl.a. att analysera behovet och ge en samlad bild av besättningen samt information för att i möjligaste mån kunna förutse kommande behov av förändringar (avyttring respektive inköp) i beståndet.

Inköp av nya hästar

Vid inköp av nya hästar gör vi en bedömning av deras hälsotillstånd, testar deras förmågor och försöker bedöma hur de kommer att hålla i en ridskoleverksamhet som vår. Individer som inte tros hålla byts ut.

Det är generellt svårt att hitta lämpliga hästar till ridskoleverksamhet. När flera byts ut samtidigt så medför det högre belastning på befintliga individer eftersom de nya inte omedelbart kan nyttjas fullt ut. Det brukar ta minst ett år innan nya hästar har kommit upp i den kondition och styrka som krävs för fullt nyttjande vid ridskolan.

Förebyggande åtgärder

Daglig kontroll

Varje dag finns det tid avsatt för personalen för vidarutbildning av våra hästar och igångsättning av konvalescenter. Personalen får härigenom en god bild av läget för respektive individ.

Alla hästar visiteras dagligen av personal och observationer vid lektioner rapporteras på stallkontoret.

Foderstater

Foderstater beräknas och anpassas individuellt. Som alternativ till havre som kraftfoder har vi både kraft och lucern. Dagligen ges även betfor och mineraler. I tillägg vid behov dessutom kli.

Samtliga individer får hösilage men hö finns som alternativ vid t.ex. koliksymptom eller när hästarna av andra orsaker inte kan tillgodogöra sig hösilaget.

Vaccinationer

Vaccinationer sker enligt de tidsintervall som gäller för respektive individ.

Träckprov och avmaskning

Träckprov tas med jämna mellanrum. Avmaskningsmedel sätts endast in då det är nödvändigt. Detta för att minimera risken för resistens.

Viktgränser

Vi försöker styra häst efter ryttarnas vikt. Information om detta går ut inför varje termin och vi påminner med jämna mellanrum. En del elever har tyvärr svårt att se vikten av detta och helheten. Det ligger ett särskilt stort ansvar hos eleverna i vuxengrupperna att fördela hästarna optimalt mellan sig.

Gångtider

Hästarnas gångtider planeras och följs upp fortlöpande med hjälp av vårt administrationsprogram Xenophon.

Vid tider då hästläget är ansträngt kan vi även ibland tvingas ställa in vissa lektioner.

Utrustning

Sadlar och huvudlag inklusive bett utprovas särskilt för varje individ. Det är viktigt att ridskoleryttarna följer de instruktioner som finns om t.ex. benskydd och sadelunderlägg. Mycket viktigt också att träns och särskilt bett rengörs noga efter lektion.

Personalen har särskilt avsatt tid varje vecka för kontroll och genomgång av munderingen. Exempelvis tvättas samtliga schabrak minst en gång per vecka.

Sjukvård

Vi har ett nära samarbete med Mälaren Hästklinik AB med ambulerande klinik. De besöker oss var tredje vecka och däremellan vid behov. De individer som upplevs lite knackiga eller bara "missnöjda"kontrolleras och följs upp. Den ambulerande kliniken med utrustning bl.a. för röntgen, ultraljud och tandvård gör att många problem kan utredas och åtgärdas på plats, dvs. hästarna behöver inte köras i väg till klinik, vilket minskar stressen för hästarna och är tidsbesparande för personalen.

Equiterapuet besöker oss regelbundet som ett komplement till veterinären.

För att säkerställa att konvalescenterna får rätt medicinering, behandling, utevistelse och motion så finns det på stallkontoret ett schema. Ansvarig personal signerar varje åtgärd.

Hovvård

Det finns även en plan för hovvården där alla hästar och ponnyer verkas och skos enligt ett schema där intervallet är anpassat för varje individ. De flesta skos var sjätte vecka, andra kan behöva skos oftare och en del kan skos med längre intervall. Individer som behöver det förses med särskilt anpassade hovbeslag, t.ex. skor med sidokappor i stället för tåkappa. Tappskor och eventuella skador hanteras löpande.

Tandvård

Alla hästar genomgår regelbundet tandundersökning. Beroende på tandstatus och eventuella problem sätts olika åtgärder och återkontroller in.

Belastningsskador kontra olyckor

Vi har förhållandevis få belastningsrelaterade skador. Tryckskador förebyggs genom väl anpassade sadlar och träns och vid behov paddar. Att hålla sig inom viktgränserna är viktigt liksom att se till att hästarnas maximala gångtider inte överskrids.

Utevistelse

Daglig utevistelse är viktig och ridskolehästarna får gå ute varje dag. Utevistelsen är inte helt riskfri, skador kan uppstå t.ex. i samband med lek. Det kan handla om hästar som går omkull, sträcker sig, vrickar sig eller får sig en spark.

Alla hästar släpps på bete i minst fyra veckor varje sommar. Under betestiden kontrolleras de dagligen och vatten körs. Under betesvistelsen uppstår ibland skador som hanteras omgående.

Efter återkomsten från betet får hästarna under några veckor fortsätta att gå ute på Sjöängen under nätterna. Detta förlänger på sätt och vis deras betesperiod.

Avyttring

Vi tar ett stort ansvar vid avyttring av hästar, t.ex. vid pensionering. Köparen bedöms noga och vi säljer inte hästar till någon som vi inte tror kommer att hantera dem på ett bra sätt.

Vid svåra fall gör vi vad vi kan för att få dem utdömda i stället för att skicka vidare dem till en okänd framtid. Ibland kan vi t.o.m. fatta beslut om avlivning, även om pensionering vore möjligt eller vi inte får ersättning, för att det är det mest humana.

Hästpärm

Varje individ har en egen pärm där dokumentation (veterinärjournaler, vaccinationsintyg mm) samlas. Passen hanteras enligt gällande policy.

Hästläget finns med som en fast punkt på personalens veckomöten då status för varje individ gås igenom och åtgärder m.m. diskuteras för att en samsyn ska uppnås.

Publicerad: 2022-07-24

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu